Cenové mapy stavebních pozemků

Přehled cenových map zpracovaných firmami Kolpron a HP Servis

Jedná se o cenové mapy měst: Praha , Olomouc, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Vyškov, Děčín, Špindlerův Mlýn, Litoměřice, Ústí nad Labem, Ždánice, Samotišky, Vlašim, Prostějov.

Z citovaných námi zpracovaných cenových map přikládáme největší váhu cenovým mapám Prahy, Brna a Olomouce. Všechny tyto cenové mapy byly zpracovány v souladu se zákonem 151/1997 Sb.a příslušnou vyhláškou MF ČR. Mapy prošly připomínkovým řízením MF ČR a byly jím registrovány. Tyto cenové mapy byly po ukončení připomínkového řízení vyhlášeny příslušnými městy ve formě vyhlášky a po zveřejnění ve Zpravodaji MF plně nahradily dřívější způsob oceňování pozemků.

Ve všech zmíněných případech provádíme ve spolupráci s objednateli pravidelnou aktualizaci těchto map, aby ceny pozemků věrohodně odrážely momentální tržní klima. Během roku působíme i jako konsultanti k případným dotazům organizací i veřejnosti k dané problematice.

V Praze, Brně i Olomouci existuje digitalizovaná katastrální mapa. Proto i cenovou mapu tvoříme jako digitální vrstvu nad touto mapou, takže údaje v cenové mapě jsou plně skladebné s GIS těchto měst. V této souvislosti se účastníme i koordinace návaznosti údajů a vymezení cenové mapy s ohledem na digitální grafickou a datovou základnu města.

Za několik let našeho působení v Praze, Brně a Olomouci konstatujeme, že námi zpracovaná a udržovaná cenová mapa byla obecně přijata jako hodnověrný dokument využívaný městskými orgány, finančními úřady, soudy, znalci i širokou veřejností. Cenová mapa hl. m. Prahy je k dispozici na internetu www.praha.eu, cenovou mapu města Olomouce můžete nalézt na adrese www.olomouc.eu.

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz