Cenové mapy stavebních pozemků

Procedura schvalování cenové mapy

Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním obecně závaznou vyhláškou Ministerstvu financí k vyjádření. Neobdrží-li obec vyjádření ministerstva do 30 dnů od doručení návrhu, má se za to, že s ním souhlasí. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz