Cenové mapy stavebních pozemků

Význam cenových map

Cenová mapa zobecňuje na základě porovnání cen sjednaných ceny velké části pozemků v obci. Tento instrument je velmi jednoduše použitelný při rozhodování o cenách nákupu nebo prodeje obecních pozemků. Současně lze od cen pozemků odvozovat i jejich pronájmy.

Cenová mapa odráží skutečný trh s pozemky, a tak ovlivňuje i cenové hladiny, které používají při obchodování s pozemky fyzické i právnické osoby. Toto konstatování platí zejména pro případy, kdy v okrajových částech měst prodávající v souladu s odhadem dle individuálního ocenění požaduje často cenu vyšší, než je cena tržní, a tím je blokován prodej, a tedy i výstavba, která se posunuje do méně vhodných, periferních venkovských oblastí, jejichž jedinou výhodou je právě nízká cena pozemku.

Cenová mapa jako obecně uznávaný celoplošný materiál o cenách pozemků, může sloužit i jako oceňovací podklad pro jednání s bankovními ústavy o zárukách v podobě obecních pozemků na jednotlivé úvěry.

V cenách pozemků se odráží i budoucí změny ve využití území, které vychází ze záměrů vyjádřených v územním plánu. Protože územní plán i cenová mapa jsou veřejně přístupnými dokumenty, působí proti pozemkovým spekulacím, které by mohly dlouhodobě negativně ovlivnit rozvoj v území. Současně cenová mapa poslouží i jako vhodný regulátor při přípravě nových územních plánů, zejména s ohledem na reálnost jejich následného uskutečnění.

Cenové mapy slouží odhadcům ke stanovení ceny pozemků, která může být základem pro výpočet daně z převodu nemovitostí; v případě, že pozemek je součástí dědického vypořádání, je cena uvedená v cenové mapě základem pro dědickou daň (podobně, pokud jde o zdaňování nebo vyvlastňování pozemků).

V průběhu zpracování cenové mapy se provádí řada analytických prací, kterých lze využít i v rámci datové základny města. Zejména se jedná o:

Dalším impulsem, který rozšíří možnosti využívání cenových map, je nová koncepce daně z nemovitostí. Na rozdíl od dosavadního způsobu se uvažuje, že daň z pozemků v zastavěných částech obce bude odvozena od jejich ceny. Pro tyto účely se v koncepci zpracované Ministerstvem financí opětovně zdůrazňuje využití cenové mapy jako základního dokumentu pro výpočet daně z pozemků. Tato skutečnost bude mít přímý dopad na příjmovou stránku obecních rozpočtů.

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz