Cenové mapy stavebních pozemků

Postup zpracování cenových map

Cenová mapa věrohodným způsobem postihuje diference mezi cenami stavebních pozemků v obcích, umožní jednoduché zjišťování cen u jednotlivých pozemků. Cenové mapy se zpracovávají ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cenová mapa vychází z podrobné typologie všech pozemků, resp. souvisejících skupin pozemků na území obce. Předpokladem zpracování je grafické vymezení souvislých skupin obdobných pozemků v mapě 1:5000. Ke každé z těchto skupin pozemků jsou v tabulkách zapsány jejich vlastnosti. Zde se jedná o celý soubor kritérií, která ve svém souhrnu ovlivňují cenu pozemku. Mezi nejpodstatnější kritéria patří poloha, funkční využití a vybavenost infrastrukturou.

Základem pro ocenění jsou skutečně sjednané ceny stavebních pozemků obsažené v kupních smlouvách. Tyto ceny jsou zapisovány do vymezených skupin pozemků, které mají podobné vlastnosti.

Následuje porovnání zjištěných cen prodaných pozemků s ostatními pozemky obdobných vlastností. K tomuto kroku se provádí párové porovnání pozemků na základě již popsaných vlastností. Po eliminaci extrémních hodnot jsou tedy oceněny ty pozemky, které jsou obdobné s pozemky, které byly obchodovány.

Princip konstrukce cenové mapy tak, jak jej vyžaduje zmíněný zákon o oceňování, do velké míry vyloučí subjektivitu ve stanovení cen pozemků a současně umožní ve značném rozsahu provést plošné ocenění. Důležité je, že cenová mapa je reálným zobrazením skutečného trhu s pozemky a je tedy zcela vyloučena umělá konstrukce cen. Pořízením cenové mapy město zakládá dlouhodobý systém sledování tržních cen pozemků.

Cenová mapa obsahuje grafickou část v měřítku 1:5000 na mapách s vyobrazenými hranicemi stavebních pozemků a s vyznačenými cenami. Dále je součástí cenové mapy textová část s instrukcí k použití cenové mapy, popisem jejího zpracování, charakteristikou města spolu s výsledky analýzy místního trhu s nemovitostmi.

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz