Cenové mapy stavebních pozemků

Vyhláška č. 540/2002 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

540

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

ČÁST TŘETĺ

OCEŇOVÁNĺ POZEMKŮ

§ 27

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Cenová mapa stavebních pozemků (§ 10 zákona) obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje

a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,

b) identifikační a informační údaje (názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(4)  Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věc-ného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno územní rozhodnutí9) nebo stavební povolení10) ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby,11) a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.

(5)  Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28.

§ 28 Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1)  Základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 4,00,

kde

Cp

cena pozemku v Kč (zaokrouhlená na dvě desetinná místa) vypočtená podle vzorce

Cp = 35 + (a -- 1000) x 0,007414,

kde

a

počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ł 1000, v případě, že počet obyvatel je nižší než 1000, použije se a = 1000,

c) 1100 Kč v Brně, Ostravě,

d) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,

f) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,00 s tím, že v Otrokovicích činí základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Havířově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mostě, Poděbradech a Teplicích,

h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,50 s tím, že v Bílině a Krupce činí základní cena 200 Kč, v Litvínově 300 Kč a v Orlo-vé 400 Kč,

i) 400 Kč ve městech, která byla k 31. prosinci 200212) sídly okresních úřadů a nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové a v Jirkově činí základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,

k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j) částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 1,00,

l) u obce, která má více katastrálních území a některé její katastrální území je odloučené tak, že nesousedí s jiným katastrálním územím téže obce, se u tohoto odloučeného katastrálního území základní cena uvedená pod písmeny a) až k) upraví koeficientem 0,65.

(2)  Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(3)  Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením,10) kromě pozemků uvedených v odstavcích 6 a 9, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 se zdůvodněním a násobená koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Přitom platí, že

a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo ze stavebního povolení jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80 s tím, že je-li zvláštním právním předpisem14) stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, násobí se cena části pozemku nad přípustnou zastavěnost koeficientem 0,40.

(4)  Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro skládky, hřiště, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 10, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(5)  Základní cenou za m2 stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) násobená koeficientem 0,75, nejvýše však 500 Kč. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 2 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(6)  Cena za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rekreační nebo zahrádkářskou chatou rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) je cena uvedená v odstavci 5. Přitom platí, že

a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, ocení se zbývající část pozemku cenou násobenou koeficientem 0,40,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo ze stavebního povolení zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(7)  Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle odstavců 1 a 5, je cena stanovená podle odstavců 1 a 5 násobená koeficientem 0,40.

(8)  Pozemky oceňované podle odstavce 9 a podle § 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný funkční celek.

(9)  Pokud jsou v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy evidovány pozemky se způsobem využití dráhy a jejich provozní plochy, dálnice včetně nájezdu a dalších ploch sloužících k provozu dálnice a silnice I. třídy nebo je vydáno rozhodnutí o umístění stavby13) nebo stavební povolení10) nebo jsou pozemky k těmto účelům již užívány, ocení se podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,60. Jsou-li v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy evidovány pozemky se způsobem využití silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, veřejná prostranství, plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplatu, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené,13),10) nebo jsou k tomu účelu již užívány, ocení se podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,60. Tyto ceny se neupravují, kromě cen pozemků užívaných k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), jejichž cena se zjistí podle odstavců 1 a 2.

(10)  Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci,16) se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tyto ceny se dále neupravují.

(11)  Pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 1 a 2 nebo podle odstavce 5.

(12)  Je-li na pozemku, ke kterému bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby13) nebo rozhodnutí o využití území,15) stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.

(13)  Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 5, 6, 1, 3, 4, 10, 9, 7.

(14)  Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 31 odst. 4.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., (dále jen ,,zákon"):

KOLPRON CZ, Sluneční nám. 2, 155 00 PRAHA 5, tel.:+42051611583 e-mail: kolpron@gmail.com
HP SERVIS, Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420227195231, e-mail: cenovemapy@seznam.cz